Regulamin przyznawania stopni

Regulamin przyznawania stopni szkoleniowych w Kyokushin Karate

I. Stopnie szkoleniowe Junior

1. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 14 roku życia.

2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne - 10kyu do 3 kyu, od 3 kyu do 1 kyu egzamin można zdawać w odstępach co 6 miesięcy.

3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem pasów brązowych
    a. biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
    b. pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
        - 10kyu: 10.1 (jedna belka czerwona), 10.2 (dwie belki czerwone)
        - 9kyu: 9.1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9.2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
    c. niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
        - 8kyu: 8.1 (jedna belka czerwona), 8.2 (dwie belki czerwone)
        - 7kyu: 7.1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7.2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
    d. żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
        - 6kyu: 6.1 (jedna belka czerwona), 6.2 (dwie belki czerwone)
        - 5kyu: 5.1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5.2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
    e. zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
        - 4 kyu: 4.1 (jedna belka czerwona), 4.2 (dwie belki czerwone)
        - 3kyu: 3.1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona), 3.2 (jedna belka brązowa + dwie belki czerwone)
    f. brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym;
        - 2kyu (jedna belka czerwona)
        - 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)

4. Wymogi dodatkowe
    a. W momencie ukończenia przez ćwiczącego 14 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
    b. Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 9kyu do 1kyu.
    c. Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
    d. Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie niezależnie od posiadanego stopnia.

II. Stopnie szkoleniowe Senior

1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 14 roku życia.

2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne - 10kyu do 3 kyu. Od 3kyu do 1kyu egzamin można zdawać w odstępach co 6 miesięcy.

3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami
    a. biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
    b. pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
    c. niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
    d. żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
    e. zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
    f. brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)

4. Wymogi dodatkowe
    a. Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 10kyu - 1kyu.
    b. Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 8kyu - 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
    c. Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie niezależnie od posiadanego stopnia.

III. Stopnie szkoleniowe Mistrzowskie

1. Osoba zdająca na stopień mistrzowski 1dan kyokushin karate musi spełnić następujące warunki:
    a. ukończone 18 lat
    b. stopień szkoleniowy 1 kyu
    c. min 5 letni staż w kyokushin karate
    d. pisemna opinia z macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK

2. Osoba zdająca na stopień mistrzowski 2dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
    a. ukończone 21lat
    b. stopień szkoleniowy mistrzowski 1dan
    c. min 7 letni staż w kyokushin karate
    d. czas karencji od ostatniego egzaminu min 2 lata
    e. pisemna opinia z macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK

3. Osoba zdająca na stopień mistrzowski 3dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
    a. ukończone 25 lat
    b. stopień szkoleniowy 2dan
    c. min 10 letni staż w kyokushin karate
    d. czas karencji od ostatniego egzaminu 3 lata
    e. pisemna opinia macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK

4. Osoba zdająca na stopień mistrzowski 4dan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
    a. ukończone 30 lat
    b. stopień szkoleniowy 3dan
    c. min 14 letni staż w kyokushin karate
    d. czas karencji od ostatniego egzaminu 4 lata
    e. pisemna opinia macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK

5. Wymogi dotyczące osób zdających na 5dan i wyżej leżą w gestii światowej Organizacji, z którą współpracuje PFKK.

6. Egzamin weryfikacyjny na stopnie mistrzowskie przeprowadza komisja egzaminacyjna na wniosek egzaminowanego. Podchodzący do egzaminu weryfikacyjnego na stopnie mistrzowskie musi spełnić następujące warunki:
    b. mieć ukończone odpowiednią ilość lat według wyższych wymagań
    c. min roczny staż w kyokushin karate
    d. udokumentowany staż w sztukach walki oraz posiadany stopień szkoleniowy
    e. pisemną opinię macierzystego klubu potwierdzoną przez PFKK